حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • ساخت سیمان استخوانی ارتوپدی بر پایه متیل متاکریلات

    تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری